PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jógovna. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Jógovna je otevřena dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.jogovna.cz v sekci kontakty.

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Jógovny. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.

Platba lekcí dle ceníku sudia probíhá hotově, kartou či sodexo poukazy na místě studia. Čerpat lze také z výhodného kreditového systému či členství a mít neomezený vstup (viz. níže). Platba speciálních lekcí, kurů a workshopů se provádí také online bankovním převodem či přes Go Pay bránu.

VI. ČLENSTVÍ

Neomezený vstup na otevřené lekce. Členství je 3, 6 či 12 ti měsíční. Lze zakoupit skrze rezervační systém online platbou GoPay či převodem, anebo si jej můžete zakoupit na recepci studia. Platba je pouze jednorázová. Členství začíná ihned po platbě. Členství nelze uplatnit na kurzy, drop-in kurzy, učitelské kurzy, workshopy, speciální lekce a na zboží. Členství je nepřenosné a nelze proměnit za zboží ani za peníze. Členství je nevratné. 

VII. KREDIT

Nahrajte si libovolnou částku od 1500,- výše na kredit a čerpejte zvýhodněnou cenu lekcí. Kredit platí pouze na otevřené lekce! 
Nahrát jej lze online GoPay či bankovním převodem, anebo přímo na recepci studia.  Kredit nelze uplatnit na kurzy, drop-in kurzy, učitelské kurzy, workshopy, speciální lekce a na zboží. Pohyb kreditu po vložení a čerpání můžete sledovat online. Kredit  je nepřenosný a nelze proměnit za zboží ani za peníze. KREDIT JE ČASOVĚ NEOMEZENÝ a nevratný.

VIII. ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VIII.

STORNO PODMÍNKY

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ:

Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním sytému zrušit max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.  

STORNO KURZŮ, WORKSHOPŮ a MASTER CLASS LEKCÍ: Po přihlášení na kurz/workshop/master class je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme kontaktujte nás (častým důvodem je nesprávně naspaný variabilní symbol).

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

IX.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

X.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

XI.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

XII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Jógovna nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

XIII.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XIV.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia Jógovna

Dne 1.2.2023