VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - JÓGOVNA TV

pro zpřístupnění digitálního obsahu - Jógovna TV

 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Jógovna s.r.o., IČ: 08771430, DIČ: CZ08771430 se sídlem V Chaloupkách 26, 252 29, Lety a s místem podnikání Jindřišská 5, 110 00, Praha 1, tel.: +420 733 470 798, web. stránky: https://jogovna.cz, (dále jen „Jógovna“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) digitální obsah ve formě videí (dále jen „Videa“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

I.II. Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala videa - digitální obsah způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

I.III. Uživatelem se rozumí osoba, které bude zpřístupněn digitální obsah, tj. bude oprávněna sledovat videa na internetových stránkách www.jogovna.cz přičemž tato osoba může být odlišná od objednatele.

I.IV. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem Jógovny.

II. OBJEDNÁVKA VIDEÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.I. Verze videí:

II.I.I. Digitální obsah zpřístupněný na internetových stránkách Poskytovatele
II.I.II. Periodicita: měsíční

II.II. Objednávka videí:

Vzniká na základě dobrovolného objednání zájemcem, dle zvolené četnosti:

ČR i SR:

Objednávka na https://jogovna.cz/jogovna-tv-objednavka/ - vyplnění registračního formuláře

Zpřístupnění videí JÓGOVNA TV zajišťuje:

ČR i SR: Jógovna s.r.o.

II.III. Četnost a ceny tarifů Jógovna TV zpřístupnění videí:

Standardní tarif za 290,- Kč měsíčně

III. PODMÍNKY PLATBY, DODACÍ LHŮTY

III.I. Objednatel si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba  za zpřístupnění videa provedena.  

III.I.I. Platba se provádí:

a) bezhotovostním převodem – objednatel nebo jím pověřená osoba zašle příslušnou cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele pod variabilním symbolem, který mu je sdělen spolu s dalšími platebními údaji v e-mailu, který obdrží.

b) platební kartou skrze platební bránu GOPAY

III.III. Opakované platby 

III.III.I. Finanční prostředky za měsíční předplatné se vám budou strhávat automaticky. Pokud si přejete opakovanou platbu zrušit, uděláte to přímo z e-mailu o stavu platby. Pokud by se vám zrušit platbu nepodařilo, napište e-mail na tv@jogovna.cz.

III.IV. Zpřístupnění digitálního obsahu, tj. sledování objednaného videa bude možné po připsání příslušné ceny na bankovní účet Poskytovatele.

IV. REKLAMACE

IV.I. Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena. Není-li video na stránkách Poskytovatele řádně zpřístupněno, je možné reklamovat na emailové adrese: tv@jogovna.cz.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V.I. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu - videa Jógovna TV, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednateli (uživateli) umožněno čerpat produkt dle této smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VI.I. Tyto obchodní podmínky jsou účinné 15.4.2022. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy týkající se předplatného uzavřené před účinností nových obchodních podmínek.
VI.II. Zvláštní ujednání mezi objednatelem či předplatitelem a Poskytovatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

Všeobecné ochodní podmínky Jógovny TV

Dne 15.04.2022