VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Jógovna s.r.o., IČ: 08771430, DIČ: CZ08771430 se sídlem V Chaloupkách 26, 252 29, Lety a s místem podnikání Jindřišská 5, 110 00, Praha 1, tel.: +420 733 470 798, web. stránky: www.jogovna.cz, (dále jen „Jógovna“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

I.II.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách (ZDE) či na recepci Jógovny.

I.III.  „Uživatelskou zónou“ se rozumí webová stránka rezervačního systému: ZDE. 

I.IV.  „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta.

I.V.  ,,Členstvím" se rozumí jednorázová úhrada 3, 6 ši 12 ti měsíčního poplatku a mít tak neomezený vstup.

I.VI.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor Jógovny, který je k dispozici na webových stránkách Jógovny a ZDE.

I.VII. „Registrace“ je úkon, kdy si Klient vytvoří online v rezervačním systému Uživatelský účet. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou: jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa uživatele.

I.VIII.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Uživatelské zóně na základě provedené Registrace.

I.IX.  „Otevřená lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách Jógovny v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách Jógovny.

I.X.  ,,Kurz” jsou ucelené specifické lekce vedené lektorem s delší dobou trvání, zpravidla 1x týdně.

I.XI.  „Workshop“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

I.XII. ,,Učitelské kurzy” jsou specifické ucelené vzdělávací kurzy. 

I.XIII.  „Službami“ se myslí obecné pojmenování otevřených lekcí jógy, kurzy a workshopy.

I.XIV. Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou Registrací souhlasí s Obchodními podmínkami i Provozním řádem Jógovny.

II. UŽIVATELSKÁ ZÓNA

II.I.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého se Klient může přihlásit na Otevřené lekce, Kurzy a Workshopy. Zároveň má zde přístup ke svým osobním údajům, zejména k údajům o zůstatku svého Kreditu, k informacím o zaplacení Kurzů či Workshopů a k přehledu plateb.

II.II. Klient si v Uživatelské zóně může prostřednictvím platby převodem či skrze platební bránu GOPAY navýšit zůstatek svého Kreditu.

II.III. Klient může v Uživatelské zóně zaplatit převodem či skrze platební bránu GOPAY Kurzy či Workshopy. Nutné je tak učinit neprodleně po přihlášení a celá částka musí být připsána na účet Jógovny do 5 dnů. 

III. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.I.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.II. Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách ZDE.

III.III. Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“. Návštěvník musí posléze zadat: e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

III.IV. Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Jógovnou a Klientem.

III.V.  Vstupem do prostor studia Jógovny Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III.VI.  Vstupem do prostor studia Jógovny dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě.

IV. CENA ZA SLUŽBY A CENA STORNA

IV.I. Klient se zavazuje uhradit Jógovně za poskytované Otevřené lekce jógy, které si skrze Uživatelskou zónu zarezervoval. Odhlásit se z Otevřené lekce jógy může skrze svůj Uživatelský účet max. 4 hodiny před jejím začátkem.  Pokud se Klient na Otevřenou lekci jógy nedostaví a zavčas se z ní neodhlásí, bude mu účtovaná plná výše ceny lekce. Cena Otevřené lekce jógy je v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Otevřené lekci jógy, nedohodnou- li se Klient a Jógovna jinak. Jógovna si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení. Otevřenou lekci jógy lze hradit hotově, kartou, Sodexo poukázky na recepci Jógovny před začátek Otevřené lekce, či čerpáním z Kreditu.

IV.II. Klient se zavazuje uhradit Jógovně za poskytované Kurzy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Kurzů, nedohodnou-li se Klient a Jógovna jinak. Kurz lze hradit pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Jógovny. V opačném případě bude rezervace Kurzu automaticky smazána.

IV.III. Klient se zavazuje uhradit Jógovně za poskytované Workshopy, které si Klient rezervoval skrze Uživatelskou zónu, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a Jógovna jinak. Workshop lze hradit  pouze převodem či skrze platební bránu GOPAY. Platba musí být připsána do 5 dnů na účet Jógovny. V opačném případě bude rezervace Workshopu automaticky smazána. 

IV.IV. V případě zrušení Kurzu / Workshopu více než 14 dní před konáním Kurzu / Workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude Klientoi 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený Kurz / Workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

IV.V. Veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH ve výši 15 %.

V. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ

V.I. Po Registraci může Klient na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu. Vkládání Kreditu je možné na recepci Jógovny v hotovosti či platbou kartou, nebo si Klient může Kredit navýšit ve své Uživatelské zóně formou platby převodem či skrze platební bránu GOPAY.

V.II.  Minimální částka Kreditu je 1000 Kč.

V.III.  Klient je oprávněn využít Kredit na placení ceny pouze za Otevřené lekce jógy. Kredit nelze uplatnit na Kurzy, Workshopy a Učitelské kurzy.

V.IV..  Kredit má neomezenou platnost.

V.V.  Kredit je nevratný a nepřenosný a může jej využívat pouze Klient.

VI. ČLENSTVÍ A JEHO ČERPÁNÍ

VI.I. Po Registraci si může Klient zakoupit Členství na 3, 6, či 12 mšsíců.

VI.II.  Platba je jednorázová 6600 Kč, 12000 Kč či 21600Kč

VI.III.  Klient je oprávněn využít Členství na neomezený vstup na Otevřené lekce jógy. Členství nelze uplatnit na Kurzy, Workshopy a Učitelské kurzy. Lze však uplatnit sleva, která v rámci 6-ti měsíčního členství činní 5% a v rámci 12-ti měsíčního členství 10%.

VI.IV..  Členství má platnost dle zvolených měsíců.

VI.V.  Členství je nevratné a nepřenosné a může jej využívat pouze Klient.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VII.I.  Povinnosti Jógovny, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

VII.II.  Prostory a recepce Jógovny se nacházejí na adrese Jindřišská 5, Praha 1, 110 00. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu, který je umístěn na webovým stránkách ZDE.

VII.III. Klient je povinen dodržovat storno podmínky, které jsou součástí Provozního řádu Jógovny. 

VII.IV. Rezervovanou Otevřenou lekci jógy lze v rezervačním sytému zrušit max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak Klient neučiní a na lekci nedorazí, bude její hodnota odečtena z Kreditu Klienta, či po Klientovi bude cena Otevřené lekce jógy vyžadována při příští návštěvě.

VII.V. Po přihlášení na Kurz / Workshop je nutné, aby celá cena Kurzu / Workshopu byla připsána na účet Jógovny do 5 dnů, jinak bude rezervace Klienta automaticky stornována. V momentě přijetí platby Jógovna zašle potvrzení o platbě na e-mail, který Klient uvedl v Uživatelském účtě.

VII.VI. Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Jógovny.

VII.VII.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

VIII. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

VIII.I.  Smluvní vztah mezi Klientem a Jógovnou v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Uživatelské zóně.

VIII.II.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Uživatelské zóně a vypovědět tak Smlouvu. Zbylá výše Kreditu tak propadá Jógovně.

VIII.III.  Jógovna může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu Klientovi, pokud Klient užívá Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy; domnívá-li se Jógovna odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád; použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;

VIII.IV. V případě zrušení Registrace ze strany Jógovny nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IX.I. Jógovna zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s Klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

IXII. Jógovna se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

IXI.III. Jógovna zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

IX.IV. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.I. Veškerá ujednání mezi Jógovnou a Klientem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

X.II. Jógovna je oprávněna tento Provozní řád či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním na webových stránkách Jógovny, sociálních sítí Jógovny a skrze e-mail Klientovi. 

X.III. Podněty a stížnosti Klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Jógovny je možné zasílat na e-mail: ingo@jogovna.

X.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 28.01. 2020.

Všeobecné ochodní podmínky studia Jógovna

Dne 1.2.2023